Уважаеми посетители, моля прочетете внимателно и се запознайте с Политиката на поверителност в електронния магазин Rossidi.com. Тя урежда взаимоотношенията между Вас и нас за извършване на покупки в електронния магазин и Вие сте обвързан/а с тях до напускането на настоящия уебсайт.

В случай, че имате въпроси, моля свържете се с нас на:

office@rossidi.com

Право и защита на лични данни | Политика за поверителност
 


Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование
ЕИК/ БУЛСТАТ
Адрес и седалище на управление
Адрес за кореспонденция
Телефон
Електронна поща
Уебсайт
Росиди ООД
119673905
гр. Сливен 8800, ул. Банско шосе 11-Б
гр. Сливен 8800, ул. Банско шосе 11-Б
+359 886 511 080
office@rossidi.com
www.rossidi.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование
Адрес и седалище на управление
Адрес за кореспонденция
Телефон
Уебсайт
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
+359 2 915 3518
www.cpdp.bg
ROSSIDI.COM (Росиди ООД) уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.
 
Това колко информация ROSSIDI.COM съхранява за вас и как я използва зависи от вашата обвързаност с ROSSIDI.COM  и  услугите, които ползвате, затова някои от секциите по-долу може да се отнасят за Вас.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
 
чл. (1) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.rossidi.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•    Изрично получено съгласие от Вас, като клиент;
•    Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•    За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

За какво използваме вашите лични данни?

чл. (2) ROSSIDI.COM (Росиди ООД) събира и използва вашите лични данни, които Вие ни предоставяте, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас стоки и услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за предлаганите стоки и услуги или да ви предложим подобрения към тях, включително:
(1) за следните цели:
•    създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
•    индивидуализация на страна по договора;
•    счетоводни цели;
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга;
•    изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
•    изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни:
•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    ограничение на целите на обработване;
•    съотосимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събраните данни;
•    точност и актуалност на данните;
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранение на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си летигимни интереси:
•    изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, Министерство а вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
 
чл.(3) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:
•    Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и услуги и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупените стоки и услуги. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията “Поръчай като гост”. Въз основа на извършена оценка на въздействие, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията “Регистрация на потребител в електронния  магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние” е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
•    Упражняване правото на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките по отношение на които може да се упражнят тези права. Предвид ограничения обхват на събраните лични данни, Длъжностното лице за зашита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействие не е необходимо извършване на оценка на въздействие на операцията.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които не се отнасят за следното:
•    разкриват расов или етнически произход;
•    разкриват политически, религиозни или философски убеждение, или членство в синдикални организации;
•    генетични или биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Дружеството не събира данни за лица под 18 години

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
          •    Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
                    –    Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
                    –   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
          •    Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
                     –   Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
                     –   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
          •    Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви във Facebook)
                     –   Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
                    –   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас..

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
                •    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
                •    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
                •    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
                •    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
                •    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
                •    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
               •    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
               •    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
               •    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
               •    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
               •    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
              •    информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
              •    техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
              •    електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
              •    Да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или по имейл;
              •    Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина;
              •    Да се легитимирате като притежател на акаунта;
(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.
(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

Право на преносимост
Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
•    да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
•    да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:
Обработващ лични данни    Цел на обработването на лични данни
Доставчик    Извършване на доставка до адрес
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование    Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон    02 915 3 518
Уебсайт    www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 22. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.